Данные родителей 
arrow&v

הצהרת בריאות לתלמיד

הצהרת בריאות לתלמיד  (ימולא  ע''י הורה/ האחראי על הקטין)

  

אנו מצהיר כדלהלן:

מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל 38 מעלות צלסיוס.

ילדי / ילדתי לא משתעל ואין לו קשיים בנשימה *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

למיטב ידיעתי ילדי לא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.